Wywiad z prezesem PGKiM
Rozmowa z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. – panem Mariuszem Zdebem.

- Panie Prezesie, jaki to był rok dla Przedsiębiorstwa?
- Był to bardzo ciężki rok pod względem finansowym. Podejmując pracę na początku roku 2011, zastałem Spółkę z niezapłaconymi zobowiązaniami na kwotę ok. 4 mln. zł za wykonane prace w ramach budowy kanalizacji na terenach wiejskich. Dzięki podjętym działaniom udało się pozyskać środki z pożyczek i kredytów oraz wynegocjowano znaczne umorzenia odsetek karnych z tytułu wyżej wymienionych zaległych płatności. Kwota zaległości została zapłacona. Ponadto, w trakcie całego roku, wykonywano kolejne prace, związane z podłączaniem posesji do kanalizacji, co wygenerowało kolejne zobowiązania na ok. 500 tys. zł. Planujemy zobowiązanie to regulować sukcesywnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

- Czy należy więc rozumieć, że projekt pn. „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – budowa kanalizacji sanitarnej..." został zakończony?
- Tak, projekt, którego realizacja zgodnie z założeniami miała trwać do końca 2010 r., został zakończony z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Niestety, zakończenie Projektu nie rozwiązuje ostatecznie problemu braku kanalizacji sieciowej u pozostałych mieszkańców gminy. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazuje jednoznacznie, że właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia się do sieci. Spółka będzie starała się, w ramach posiadanych środków, pomagać w podłączaniu kolejnych dostawców ścieków, co mając na uwadze ochronę środowiska, leży we wspólnym interesie nas wszystkich.

- Kilka miesięcy temu mieszkańcy dowiedzieli się o kłopotach, które mogą nastąpić w zakresie składowania odpadów komunalnych na Pocieszce.
- Na początku roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia decyzji udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, do składowania odpadów, zlokalizowanej przy ul. Pocieszka. Przechodząc na bardziej „zrozumiały język" – postanowiono zakazać składowania odpadów na składowisku. Dlaczego tak zadecydowano? No właśnie i tu był problem. Do końca 2009 r. Spółka powinna zrealizować zadania wskazane w decyzji Wojewódzkiego Inspektora Środowiska w Kielcach. Ich realizacja determinowała dalszy los składowiska. Pomimo zrealizowanej dokumentacji, zaplanowanych nakładów finansowych w planie rocznym nie wykonano żadnego punktu zalecenia, ani do końca 2009 r., ani nawet do końca 2010 r. W lutym 2011 r., razem z obecnym burmistrzem Romualdem Garczewskim, przeprowadziliśmy rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim, które zaowocowały wyznaczeniem nowego, ostatecznego terminu na wykonanie zaleceń. Zalecone prace zostały wykonane przez PGKiM do końca lipca bieżącego roku za kwotę ok. 550 tys. zł. Nie obyło się bez poniesienia kosztów, których można było uniknąć, odpowiednio zarządzając składowiskiem w 2010 r., za czasów kadencji poprzednich władz spółki, kiedy to zasypano odpadami miejsce, na którym należało wykonać uszczelnienie powierzchni folią, co skutkowało poniesieniem dodatkowego kosztu wywozu odpadów w wysokości ok. 200 – 250 tys. zł. Prowadzone postępowanie – wszczęte przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - umorzono i składowisko nadal przyjmuje odpady.

- Występujące okresowo problemy z zabrudzoną wodą są zmorą mieszkańców, czy Spółka wykonuje jakieś działania, które wpłyną na wizualne poprawienie jakości wody?
- Owszem, występują takie problemy, mają one charakter incydentalny i związane są z jakością sieci wodociągowej. Nadal mamy w mieście wiele odcinków sieci wykonanych ze stali czy żeliwa i to one – w dużej mierze – są powodem tych problemów. Corocznie staramy się wymieniać fragmenty starych sieci i zamieniać je na nowe, wykorzystując nowoczesne materiały i technologie. W bieżącym roku wymieniono znaczny fragment sieci, doprowadzającej wodę w kierunku osiedla Wschód (wzdłuż ul. Langiewicza). Niestety, z powodu braku zgody właścicieli lub najemców na wejście w teren ich posesji pozostały jednak niewymienione odcinki przy ul. Langiewicza, co na pewno będzie miało negatywny wpływ na parametry wody. Wykonaliśmy również przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Ogrody. Całkowite nakłady inwestycyjne, poniesione przez PGKiM w 2011 r. (do końca X) przebudowy i modernizacje sieci wodociągowo -kanalizacyjnej wyniosły ponad 1,2 mln zł (oraz ponad 5,2 mln zł na budowę kanalizacji).

- Jakie plany na przyszły rok?
- Przyszły rok dla Przedsiębiorstwa upłynie w głównej mierze na realizacji kolejnych zaplanowanych inwestycji, w szczególności na rozbudowie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach, gdzie powstała sieć kanalizacyjna oraz modernizacji oczyszczalni ścieków. Planujemy kontynuowanie wymiany sieci wodociągowej w mieście. Przewidywane nakłady inwestycyjne w zakresie wodociągowo – kanalizacyjnym na 2012 r. wyniosą ponad 1,6 mln. zł. Ze względu na konieczność spłaty ponad 3 mln zł. rat kredytowych i pożyczkowych oraz odsetek, realizacja planów, w takim zakresie, będzie możliwa jedynie w przypadku pozyskania w części zewnętrznych środków.

- Dziękując za rozmowę życzymy realizacji planów i zamierzeń.
- Dziękuję za rozmowę i możliwość przekazania mieszkańcom informacji.
Wyniki konkursu Zbiórka Surowców Wtórnych
Konkurs został zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy Staszów oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie, przy współpracy z Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie.
Dodał: Robert Pawlik 2020-12-04
Apel o oszczędne gospodarowanie wodą
W związku z przedłużającym się okresem suszy oraz stale wzrastającym poborem wody z sieci wodociągowej, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. zwracają się z prośbą do mieszkańców gminy o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą, do czasu zmiany sytuacji pogodowej.
Dodał: Robert Pawlik 2020-08-10
Szkolenia z poprawnej segregacji odpadów
PGKiM Sp. z o.o. zgodnie z umową dotyczącą odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na obszarze Miasta i Gminy Staszów w 2019 roku informuje o terminach szkoleń dla mieszkańców, dotyczących poprawnej segregacji odpadów komunalnych.
Dodał: Robert Pawlik 2019-08-22
Strony: (1) 2  3  4  5  6 ... z 11
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Telefony kontaktowe:
Tel.: 15 864 26 41
Tel.: 15 864 26 42
FAX: 15 864 26 43
e-mail: sekretariat@pgkim.pl