Zakład Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi w zakresie poboru i rozprowadzania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wykonuje instalacje wodociągowo kanalizacyjne, montaż urządzeń pomiarowych, usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakład wodociągów obsługuje 15,6 km magistrali wodociągowej, 55,5 km sieci rozdzielczej w mieście, 114,2 km sieci rozdzielczej na wsi, 50,3 km przyłączy wodociągowych. Zakład posiada w eksploatacji 5 studni: dwie w Staszowie: Radzików I i Radzików II, oraz w Kurozwękach, w Sztombergach i w Woli Osowej w skład których łącznie wchodzi 11 studni głębinowych. Oczyszczalnia ścieków i przepompownie obsługują 30,6 km sieci kanalizacyjnej ora 9,8 km przyłączy, w tym około 850 szt. studzienek kanalizacyjnych. Zajmuje się utrzymaniem drożności sieci kanalizacyjnej, wykonywaniem na zlecenie UMiG w Staszowie prac przy czyszczeniu kanalizacji burzowej ponadto wraz z pracownikami ujęcia wody prowadzi wymianę sieci kanalizacyjnej i sanitarnej. Na oczyszczalni wykonywane są na bieżąco następujące prace: obsługa urządzeń mechanicznych, prasowanie osadu, czyszczenie krat i piaskowników, obsługa urządzeń elektrycznych i pneumatyki, konserwacja i naprawa urządzeń. Oczyszczalnia posiada własne laboratorium zatrudniające dwie laborantki które obsługują oczyszczalnię i ujęcie wody. Laboratorium wykonuje także badania na zlecenie jednostek obcych. Przepompownie wyposażone są w nowoczesny system monitoringu wykorzystujący pakietową transmisję danych (GPRS)

Zakład Usług Komunalnych świadczy usługi w zakresie zagospodarowania zieleni, oczyszczania miasta i wywozu nieczystości, administrowania składowiskiem odpadów, sprzedaży gazu propan-butan w butlach 11kg, usług transportowych i wynajem sprzętu budowlanego, administracja cmentarzem komunalnym, świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych, prowadzenia gospodarki materiałowej w spółce. W okresie zimowym ZUK świadczy usługi z zakresu zimowego utrzymania ulic, chodników i dróg publicznych.

Dział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami

Do podstawowych zadań Zakładu należą:
a) administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Staszów
b) zarządzanie dwoma budynkami biurowo - hotelowymi
c) zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych
d) świadczenie usług na rzecz podmiotów i osób fizycznych
Pracownicy zapewniają prawidłową eksploatację zleconych w zarządzanie nieruchomości poprzez:
- utrzymanie ciągłej dostawy mediów
- prowadzenie napraw i konserwacji obiektów i instalacji technicznych
- utrzymanie prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego pomieszczeń wspólnego użytku i posesji, w tym również usuwanie śniegu i likwidacja gołoledzi w okresie zimowym na przyległych do nieruchomości chodnikach
- konserwacja zieleni na terenach przynależnych do zarządzanych nieruchomości
- niezwłoczne usuwanie awarii i ich skutków oraz wykonywanie innych zadań wynikających z zawartych umów i obowiązujących przepisów ustawowych.


Wysypisko odpadów komunalnych Staszów-Pocieszka zostało przekazane do użytku w 1989 r. Powierzchnia wysypiska wynosi 3,98 ha. Zlokalizowane jest w wyrobisku piasku znajdującym się 2,5 km na północ od Staszowa i ok. 0,5 km na wschód od drogi Staszów-Sztombergi. Składowisko to przyjmuje odpady z miasta i gminy Staszów oraz gmin sąsiadujących. Minimalizację wpływu składowiska na środowisko osiągnięto poprzez odpowiednią jego lokalizację i konstrukcję oraz przestrzeganie reżimów technologicznych składowania odpadów. Na wysypisku prowadzony jest rejestr pojazdów przywożących odpady oraz ich ilość. Przy bramie wjazdowej wydzielone są trzy kwatery na składowanie odpadów o charakterze surowców wtórnych: opakowania plastikowe, stłuczkę szklaną, makulaturę i złom. Odpady są częściowo segregowane co w znacznym stopniu zmniejsza ilość odpadów przeznaczonych do ostatecznego składowania. Wysypisko w Pocieszce jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00 w sobotę do 15:00
Przedmiot działalności
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o. prowadzi działalność w następującym zakresie. Szczegółowy wykaz kodów PKD
Dodał: Robert Pawlik 2010-09-30
Nasza działalność
Zakład Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi w zakresie poboru i rozprowadzania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wykonuje instalacje wodociągowo kanalizacyjne, montaż urządzeń pomiarowych, usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zakład Usług Komunalnych świadczy usługi w zakresie zagospodarowania zieleni, oczyszczania miasta i wywozu nieczystości, administrowania składowiskiem odpadów, usług transportowych i wynajem sprzętu budowlanego, administracja cmentarzem komunalnym, świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych.

Dział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami administruje komunalnymi zasobami mieszkaniowymi Gminy Staszów, zarządza dwoma budynkami biurowo - hotelowymi, zarządza nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, świadczy usługi na rzecz podmiotów i osób fizycznych.

Dodał: Robert Pawlik 2010-08-31
Strony: (1) z 1
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Telefony kontaktowe:
Tel.: 15 864 26 41
Tel.: 15 864 26 42
FAX: 15 864 26 43
e-mail: sekretariat@pgkim.pl