Zgłoszenie nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o nierzadko spotyka się w swojej działalności z problemem nielegalnego poboru wody, czy nielegalnego odprowadzania ścieków.
By jednak zmniejszyć do minimum przypadki kradzieży tego typu potrzebne jest również zaangażowanie wszystkich Odbiorców – skala bezumownego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków ma wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich odbiorców opłat za wodę i ścieki.

Przypominamy, że:

- z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach (art. 28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858):
- poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy
- poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł.

- nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy (art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858).

Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekazywać:
1. telefonicznie: nr 15 864 26-41 wew. 51
2. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta PGKiM
3. wypełniając : formularz


Adres miejsca nielegalnego poboru wody/ odprowadzania ścieków:
Opis sytuacji, które mogą świadczyć o nielegalnym poborze wody/ nielegalnym odprowadzaniu ścieków:
Inne informacje:
Zgłoszenie nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. Gm. z o.o nierzadko spotyka się w swojej działalności z problemem nielegalnego poboru wody, czy nielegalnego odprowadzania ścieków.
Dodał: Robert Pawlik 2012-04-26
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Telefony kontaktowe:
Tel.: 15 864 26 41
Tel.: 15 864 26 42
FAX: 15 864 26 43
e-mail: sekretariat@pgkim.pl