PGKiM Sp. z o.o. - sierpień 2020
Pomoc techniczna w pierwszej fazie
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym kompletną dokumentację przetargową zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamowień Publicznych i wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych jak rownież rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 07.09.2005 r. oraz Dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dla pięciu kontraktow realizowanych w ramach Grupy Projektow „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszow i Rytwiany”, jak i z zasadami ustanowionymi przez NFOŚiGW dla projektow wspołfinansowanych z Funduszu Spojności obejmującej:

- Kontrakt I Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ściekow i budową oczyszczalni wod deszczowych w gminie Połaniec - Kontrakt wg Warunkow Kontraktu dla Budowy, pierwsze wydanie angielsko-polskie COSMOPOLI 2000 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999), SIDIR 2000 - FIDIC czerwony.
- Kontrakt II Dostawy pompowni i urządzeń płuczących dla kanalizacji ciśnieniowej - Kontrakt na warunkach prawa polskiego.
- Kontrakt III Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej gminy Staszow - Kontrakt wg Warunkow Kontraktu dla Budowy, pierwsze wydanie angielsko-polskie COSMOPOLI 2000 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999), SIDIR 2000 - FIDIC czerwony.
- Kontrakt IV Projektowanie i budowa systemu kanalizacji sanitarnej gminy Staszow – miejscowości: Podmaleniec, Mostki, Sztombergi, Wiśniowa, Wiśniowa Poduchowna - Kontrakt wg Warunkow Kontraktu na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem, pierwsze wydanie angielsko-polskie COSMOPOLI 2000 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999), SIDIR 2000 z modyfikacją KE (w uzgodnieniu z FIDIC) z 2003 roku wprowadzającą kryterium kosztu eksploatacyjnego (OPEX) – FIDIC żółty.
- Kontrakt V Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Kłoda, Szczeka, Niedziałki i Rytwiany - Kontrakt wg Warunków Kontraktu dla Budowy, pierwsze wydanie angielsko-polskie COSMOPOLI 2000 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999), SIDIR 2000 - FIDIC czerwony.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono 21.07.2006
Tryb: Przetarg Nieograniczony
Data zamieszczenia: 2006-07-14
Data zakończenia: 2006-08-01
Ostatnia modyfikacja: 2006-07-14
Liczba wyświetleń:
Archiwum 2019 rok
Archiwum 2018 rok
styczeń
luty
październik
Archiwum 2017 rok
maj
lipiec
sierpień
październik
listopad
Archiwum 2016 rok
marzec
maj
listopad
Archiwum 2015 rok
luty
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2014 rok
czerwiec
wrzesień
listopad
Archiwum 2013 rok
sierpień
październik
grudzień
Archiwum 2012 rok
styczeń
marzec
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
Archiwum 2011 rok
kwiecień
październik
listopad
Archiwum 2010 rok
styczeń
maj
czerwiec
październik
Archiwum 2009 rok
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2008 rok
lipiec
grudzień
Archiwum 2007 rok
marzec
maj
sierpień
wrzesień
październik
Archiwum 2006 rok
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2005 rok
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2004 rok
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Imie i Nazwisko: *
E-mail: *
Treść: *