PGKiM Sp. z o.o. - kwiecień 2020
KONTRAKT W-01: Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 400,0 m3/d w miejscowości Wiązownica Duża - Gmina Staszów wraz z dostawą urządzeń technologicznych i wyposażenia oraz z monitoringiem. Numer referencyjny: 2017/W-01/a
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybudowanie kompletnej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 400,0 m3/d ( dwa ciągi 200 m3/d)-5000 RLM. Zakres niniejszego zamówienia oprócz robót budowlanych obejmuje dostawę niezbędnych maszyn i urządzeń do procesów technologicznych oczyszczalni ścieków, ich zabudowa oraz rozruch technologiczny. Wykonawca w ramach realizacji kontraktu zatrudni Laboratorium specjalizujące się w badaniach betonów, mas mineralno–asfaltowych, ich składników, kruszyw, gruntów oraz wyrobów budowlanych co do ich zgodności z normami PN–EN. oraz badaniach geotechnicznych przy realizacji obiektów drogowych i wodno-kanalizacyjnych. Laboratorium będzie podlegało zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu. Dla dostaw materiałów, urządzeń realizowanych w ramach kontraktu przez Wykonawcę Zamawiający będzie żądał dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968). Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych i niezbędnych dostaw do wykonania całego przedmiotu zamówienia, stawiane tym robotom, wymagania jakościowo techniczne, rozmiar rzeczowy robót budowlanych określa dokumentacja projektowo-wykonawcza wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiąca integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dołączone do dokumentacji projektowej Przedmiary robót stanowią wyłącznie poglądowy obraz zakresu prac. Przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia z uwagi na określony charakter ryczałtowej ceny.
Tryb: Przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia: 2018-01-23
Data zakończenia: 2018-02-26
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-23
Liczba wyświetleń:
Archiwum 2019 rok
Archiwum 2018 rok
styczeń
luty
październik
Archiwum 2017 rok
maj
lipiec
sierpień
październik
listopad
Archiwum 2016 rok
marzec
maj
listopad
Archiwum 2015 rok
luty
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2014 rok
czerwiec
wrzesień
listopad
Archiwum 2013 rok
sierpień
październik
grudzień
Archiwum 2012 rok
styczeń
marzec
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
Archiwum 2011 rok
kwiecień
październik
listopad
Archiwum 2010 rok
styczeń
maj
czerwiec
październik
Archiwum 2009 rok
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2008 rok
lipiec
grudzień
Archiwum 2007 rok
marzec
maj
sierpień
wrzesień
październik
Archiwum 2006 rok
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2005 rok
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2004 rok
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Imie i Nazwisko: *
E-mail: *
Treść: *