Ochrona Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych – RODO, pragniemy poinformować naszych klientów, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów, NIP: 8660001412 REGON: 830251455 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego.

2. Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych z którą można się skontaktować w następujący sposób:
Robert Pawlik – Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: 15 864 26-41 wewnętrzny 54
Email: iodo@pgkim.pl

3. Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:
a. z uwagi na to, że jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W tym zakresie podanie danych jest zarówno wymogiem ustawowym (w zakresie w jakim powstają zobowiązania publicznoprawne, do wykonania których konieczne jest przetwarzanie danych), jak i umownym, a ich niepodanie uniemożliwiłoby zawarcie oraz wykonanie umowy. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez okres obowiązywania w/w umowy oraz w każdym przypadku do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.
b. z uwagi na to, że jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, przy czym wyłącznie wówczas, gdy dane osobowe zostaną tym podmiotom ujawnione, w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń lub marketingiem bezpośrednim produktów własnych (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W tym zakresie podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym ani warunkiem zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.
c. zgody, przy czym wyłącznie, gdy zgoda taka została udzielona (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i w celu w niej wyrażonym. W tym zakresie podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym ani warunkiem zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w poszczególnych oświadczeniach o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych (np. w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych – przez okres prowadzenia akcji marketingowych), jednakże w każdym razie nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez PGKiM Sp. z o.o. danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).

4. Prawa osób których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę
a. o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
b. żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku – prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
d. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub gdy dotyczy marketingu bezpośredniego).
Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na piśmie i dostarczenie ich Administratorowi Danych Osobowych.

5. PGKiM Sp. z o.o. nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania oraz, nie dokonuje przekazywania danych do państw trzecich.

6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
a. upoważnieni pracownicy Administratora, zgodnie z zakresem swoich obowiązków;
b. podmioty przetwarzające, którym Administrator zleci czynności przetwarzania danych w oparciu o zawartą umowę powierzenia danych osobowych w szczególności dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy, organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.